PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie preču atgriešanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir daļa no līguma starp UAB „Aurilė”, juridiskās personas kods 164128355, juridiskā adrese Rotušės aištė 5, 97140 Kretinga, (turpmāk – Pārdevējs) un jums, saskaņā ar kuru jums ir tiesības atgriezt https://www.goldinga.lv/ e-veikalā (turpmāk – E-veikals) iegādātās preces (turpmāk – Preces).

Ar Pārdevēju var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Tālr.:         +(370) 625 55585

E-pasts:     info@goldinga.lv

Adrese:     Rotušės aikštė 5, 97140 Kretinga

PREČU APMAIŅA UN ATGRIEŠANA

Atteikšanās no līguma 30 dienu laikā (tikai lietotājiem)

Ja E-veikalā iepērkaties kā lietotājs (t.i., fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar savu uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatu vai profesiju (patēriņa vajadzībām)), tad E-veikalā iegādātās Preces jums ir tiesības atgriezt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas. To var izdarīt, nenorādot iemeslu (t.i., izmantojot savas tiesības atteikties no distances līguma, ko Jums piešķir Lietuvas un Eiropas Savienības tiesību akti).

Ja atsakāties no līguma, Precei, kuru atgriežat, jābūt nelietotai, ar marķējuma uzlīmēm un oriģinālajā iepakojumā, nebojātai un nezaudējušai labo izskatu.

Lai izmantotu šīs tiesības, jums par to jāpaziņo Pārdevējam pa e-pastu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas, norādot pasūtījuma numuru.

Ja nolemjat atteikties no līguma, jums nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad pa e-pastu paziņojāt Pārdevējam par preču atgriešanu, jānosūta Preces atpakaļ Pārdevējam uz adresi Rotušės aikštė 5, 97140 Kretinga, vai uz DPD, Omniva, LP Express pakomātu (uz etiķetes jānorāda tālruņa numurs +370 625 55585 un e-pasts info@goldinga.lv ). Termiņš netiks pārkāpts, ja Preces būsiet nosūtījis pirms 30 (trīsdesmit) dienu termiņa beigām. Jums jāsedz izdevumi par preču atgriešanu Pārdevējam.

Ja jūs atsakāties no līguma, Pārdevējs apņemas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad jūs pa e-pastu paziņojāt Pārdevējam par preču atgriešanu, bet ne pirms Pārdevējs ir saņēmis atgriezto Preci (ja vien Pārdevējs pēc saviem ieskatiem nenolemj negaidīt atgriezto Preci), atmaksāt jūsu norādītajā bankas kontā visu par Preci un tās piegādi samaksāto naudu.

Vairumtirgotājiem un citiem pircējiem, kuri iepērkas E-veikalā ar patēriņu nesaistītiem mērķiem, nav tiesību atteikties no līguma, izņemot gadījumus, kad ar Pārdevēju rakstiski ir skaidri saskaņots citādi.

Neatbilstošas kvalitātes Preces

Ja E-veikalā iegādātā Prece ir neatbilstošas kvalitātes, jums ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt, lai Pārdevējs bez maksas novērš Preces trūkumus vai neatbilstošas kvalitātes Preci aizstāj ar atbilstošas kvalitātes Preci, un likumā paredzētajos gadījumos pieprasīt atbilstošu cenas samazinājumu vai atgriezt Preci.

Ja uzskatāt, ka E-veikalā iegādātā Prece ir neatbilstošas kvalitātes, un konstatējat tās trūkumus, jums ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas par to un par sev vēlamo risinājuma veidu jāpaziņo Pārdevējam uz e-pastu. Ziņojot par neatbilstošas kvalitātes Preci, lūdzu, sniedziet detalizētu aprakstu, kur un kad radās defekts, iekļaujiet Preces un defekta foto un citu būtisku informāciju, kas palīdz identificēt defektu.

Pircēja tiesības saistībā ar neatbilstošas kvalitātes Precēm tiek īstenotas Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.364(1)–6.364(3) pantā paredzētajā kārtībā.

GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

Pārdevējs var laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. Jaunākā (aktuālā) Noteikumu versija vienmēr būs redzama un pieejama E-veikalā. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas jums jāiepazīstas ar aktuālo Noteikumu redakciju. Uz katru pasūtījumu attieksies tā Noteikumu versija, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.

CITI NOTEIKUMI

Šie Noteikumi izstrādāti un jāinterpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

Jebkuri strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir ar tiem saistītas, kā arī jautājumi par to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek risināti Lietuvas Republikas tiesās Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā. Lietuva. Patērētāju strīdu ārpustiesas izskatīšanas subjekts, kura kompetencē ir risināt no šiem Noteikumiem izrietošos patērētāju strīdus, ir Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests (adrese: Vilniaus 25, LT-01402 Viļņa, tālr. (8 5) 262 6751, e-pasts tarnyba@vvtat.lt; interneta vietne: http://www.vvtat.lt), vai http://ec.europa.eu/odr/.

Visi brīdinājumi vai citi paziņojumi, kas saistīti ar šiem Noteikumiem, tiks sūtīti pa e-pastu (sūtot Pārdevējam – uz Noteikumu sākumā norādīto e-pasta adresi, sūtot jums – uz pasūtījuma veikšanas laikā norādīto e-pasta adresi).

Ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem ir vai kļūst pilnībā vai daļēji nederīgs, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

Noteikumi atjaunināti 2022. gada 29. novembrī.